Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Klauzula Informacyjna Mileinair Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Mileinair Sp. z o.o., informuje że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mileinair Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-158, ul. Wirażowa nr 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000583231, NIP 5272749051 . Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 22 606 6681 lub adres email office@mileinair.com Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod nr telefonu +48 22 6066681 bądź adresem e-mail: ido@mileinair.com Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

 • Realizacji usługi transportu zgodnie ze złożonym zleceniem
 • Archiwizacji dokumentacji związanej z rozliczeniami finansowymi oraz na podstawie przepisów celnych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie:

 • Zgodnie z prawem transportowym oraz prawem celnym

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 • Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa
 • Podmiotom realizującym zadania na rzecz Mileinair Sp. z o.o. zgodnie z zwartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przewoźnikom lotniczym
 • Przewoźnikom wodnym
 • Przewoźnikom drogowym
 • Agencjom celnym

Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Zawarta między nami umowa do której Twoje dane zostały nam podane.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji dokumentacji finansowej na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zgodnie ze złożonym zleceniem transportowym oraz na podstawie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego.
 • Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim korzystasz z usługi oraz w ciągu kolejnych 5 lat od wygaśnięcia umowy będącej podstawą korzystania tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi transportowej. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.